§ 1

Składając zamówienie Klient jednocześnie oświadcza i potwierdza, iż zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.

Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z naszych usług.

§ 2

Informujemy, że dane osobowe klientów podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie, stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe użytkownika uzyskujemy i przetwarzamy w wyniku składania zamówień. Dane osobowe klientów nie będą udostępniane innym firmom, są one posiadane jedynie na wyłączność Le Féminin PL . Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§ 3

Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez nas za pośrednictwem strony internetowej stanowią prezentacje produktów dostępnych na naszej stronie Le Féminin PL.

§ 4

Informacje zawarte w niniejszych warunkach nie stanowią oferty sprzedaży, lecz propozycje złożenia oferty kupna. Nie dojdzie do zawarcia żadnej umowy dotyczącej produktów pomiędzy nami, a Klientem dopóki zamówienie nie zostanie przez nas wyraźnie zaakceptowane (poprzez podanie szczegółowych danych, wymiarów potrzebnych do realizacji zamówienia). W przypadku nie rozpoczęcia realizacji zamówienia klienta ma prawo zrezygnować z zamówienia. Aby złożyć zamówienie należy postępować zgodnie z procedurą dokonywania zakupów, w celu złożenia zamówienia należy podać wymiary na które ma być przygotowane zamówienie. Klient powinien pamiętać, że złożenie zamówienia nie oznacza tego, że jego zamówienie zostało zaakceptowane, jako że stanowi ono ofertę, którą nam składa na zakup produktu lub produktów. Wszystkie zamówienia zależą od naszej akceptacji, którą potwierdzamy wysyłając e-mail do klienta, w którym potwierdzimy dostępność oferty i rozpoczęcie realizacji. Zawarta umowa sprzedaży między klientem a Le Féminin zostanie zawarta wyłącznie, gdy otrzymamy potwierdzenie płatności za dany produkt. Umowa będzie dotyczyć jedynie tych produktów, których klient potwierdził i zobowiązał się do ich zakupu, zapłaty. Nie będziemy zobowiązani do dostarczenia jakichkolwiek innych produktów, które nie stanowią części zamówienia.

§ 5

W celu dokonania transakcji na naszej stronie, klient wybiera model oraz podaje wymiary, konieczne do realizacji zamówienia. Po zatwierdzeniu modelu klient dokonuje zapłaty za towar w formie przelewu online. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, kontaktujemy się z klientem w celu ich uzupełnienia. Jeśli kontakt nie będzie możliwy mamy prawo odstąpić od umowy sprzedaży. Le Féminin PL zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności modelu, wpłacone przez klienta środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na wskazany przez klienta rachunek bankowy. Korektę do swojego zamówienia klient może wprowadzać tylko do czasu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono realizowane ( 24h od momentu złożenia zamówienia), w trakcie realizacji, nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia. W wypadku rezygnacji z opłaconego zamówienia przed rozpoczęciem realizacji zamówienia sklep zwraca wpłacone pieniądze. Z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia do realizacji klient nie może zrezygnować z zamówienia. Dochodzi do zawarcia sprzedaży pomiędzy sklepem, a klientem. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty i zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie rozpoczyna się proces realizacji danego produktu, który trwa do 21 dni roboczych .Towar zamówiony na naszej stronie dostarczamy za pośrednictwem poczty pl. Oraz usług kurierskich. Kosz wysyłki uzależniony jest od całkowitej wagi zamówionego towaru, kraju i jest podawany podczas składania zamówienia. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar. (o ewentualnych usterkach niezwłocznie nas poinformować w przeciągu 24h.)W toku transakcji sprzedaży klient może komunikować się ze stroną pod adresem lefeminin.contact@gmail.com. Jednocześnie deklarujemy, że będziemy Państwa informować o etapach transakcji; zaksięgowaniu wpłaty, przyjęciu zamówienia do realizacji, czasie realizacji, wysłaniu towaru.

§ 6

Możliwe są następujące formy płatności: przelewem bankowym, pocztowy (przedpłata).

§ 7

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania w każdej chwili dowolnego produktu ze strony lub do usunięcia, zmodyfikowania jakiegokolwiek materiału lub treści zawartej na stronie. Zastrzegamy sobie do tego prawo w każdej chwili i wedle naszego wyłącznego uznania. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Klienta ani innej osoby trzeciej z tytułu wycofania produktu ze strony bez względu na to, czy został sprzedany czy też nie, jak również z tytułu usunięcia lub zmiany materiałów, treści znajdujących się na stronie.

§ 8

Jeśli z jakichkolwiek powodów nie będziemy w stanie dotrzymać terminu dostawy, który wynosi do 21 dni na terenie PL i do 25 dni roboczych za granicą od daty zaksięgowanej płatności, powiadomimy o tym klienta. Należy wziąć pod uwagę fakt, że nie realizujemy zamówień w soboty i niedziele oraz święta. Produkt/y uważa się za dostarczony/e z chwilą podpisania pokwitowania otrzymania produktów pod uzgodnionym adresem do dostawy. Klient powinien wziąć pod uwagę fakt iż dostawa może ulec opóźnieniu z następujących powodów: wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności, strefa dostawy, urlop pracowników, opóźnienie z dostawą materiałów.

§ 9

Konsument ma prawo anulować transakcję  przed rozpoczęciem realizowania zamówienia ( w przeciągu 24h od chwili dokonania zakupu) . Konsument, który zakupił i otrzymał od nas towar szyty na miarę nie ma możliwości zwrotu towaru, jak i nie ma możliwości wymiany towaru na gotówkę . Konsument ma możliwość domagać się poprawki towaru przy uprzednim powiadomieniu strony o zaistniałej sytuacji, w terminie do 7 dni roboczych od daty dostarczeni towaru do klienta. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Towar zwracany do poprawki nie może nosić oznak użytkowania. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki. W przypadku nie poinformowaniu strony o prośbie poprawki, sklep może odmówić poprawy zakupionego towaru od klienta. Wszelkie koszty przesyłki towaru ponosi Klient.

§ 10

W przypadku stwierdzenia wad fizycznych zakupionego towaru, klient zobowiązany jest poinformować o tym sprzedawcę niezwłocznie drogą elektroniczną podając numer zamówienia oraz model na adres e-mail; lefeminin.reklamacje@gmail.com, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od otrzymania towaru. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar, a także ewentualne oczekiwania (zmiana wymiarów) , należy odesłać do sprzedawcy. Ustosunkujemy się do żądań klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, strona nie zwraca. Towar uszkodzony, nieprawidłowo uszyty zostanie poprawiony bądź zrealizowany na nowy, pełnowartościowy. Klient powinien mieć świadomość, że nie ma możliwości zwrotu gotówki za zakupiony towar. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu nie będą rozpatrywane.

§ 11

Właściciel zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu w przypadku zmiany przepisów lub w celu usprawnienia działania strony, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw obowiązujących na terenie kraju.Le Féminin PL